Konference 2018

PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2018
aneb
PRÁCE S TÝMEM

7. – 8. 12. 2018 Kongresové centrum IKEM

9. ročník mezinárodní konference

pořádají Asociace psychologů sportu ČR, Centrum sportovní medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny

APS logo
IKEM logo

Termín: 7. – 8. 12. 2018

Místo: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM),
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, objekt A (budova akutního příjmu), 5. patro, Kongresové centrum

Galerie z aktuálního ročníku

TODO

Videogalerie z aktuálního ročníku

TODO

Úvodní slovo

Již 9. ročník mezinárodní konference s názvem Psychologie sportu v praxi 2018 aneb Práce s týmem pořádá Asociace psychologů sportu ČR, tentokrát ve spolupráci s Centrem sportovní medicíny a Institutem klinické a experimentální medicíny. Letošní setkání je zaměřeno výhradně na práci sportovního psychologa se sportovním týmem. Posluchačům budou nabídnuty z úst významných českých a zahraničních sportovních psychologů přednášky týkající se např.:

  • Budování dobrých vztahů v týmu, prevence nežádoucích jevů (např. šikany),
  • Efektivní komunikace v týmu,
  • Stanovování týmových pravidel a norem,
  • Vyjasňování a akceptace týmových rolí,
  • Začleňování zahraničních sportovců do týmu,
  • Rozdíly v práci s klubovým a národním týmem, s ženským a mužským týmem,
  • Utváření soudržnosti (koheze) týmu a sebedůvěry (collective-efficacy),
  • Problematika kapitánství a leadershipu.

V rámci konference se uskuteční série přednášek doplněných o praktické ukázky a techniky. První den konference bude probíhat v angličtině (simultánní tlumočení bude zajištěno), druhý den konference pak v češtině a slovenštině. Posluchači budou mít také možnost diskutovat s významnou osobností (osobnostmi) z řad vrcholových sportovců.

Odborný garant

Mgr. Michal Šafář, Ph.D., předseda Asociace psychologů sportu ČR
Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., místopředsedkyně Asociace psychologů sportu ČR

Administrativní garant

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., veronika.balakova@seznam.cz, +420 605 868 801

Přednášející a hosté

TODO

Program

Jazyk konference: čeština, slovenština, angličtina (bude simultánně tlumočeno do sluchátek)

Časový harmonogram

7. 12. 2018 13:00 – 18:00
8. 12. 2018 10:00 – 18:00

Další informace budou průběžně zveřejňovány zde a na FB profilu Asociace psychologů sportu.

7.12.2018

Uvítání13:00 – 13:20
Úvodní slovo a přivítání účastníků konference.
Mario Antonelli 13:20 – 14:00 To jsme my! Jak tým může pomoci rozvíjet sportovce
Dobré a zdravé týmové prostředí je rozhodující pro učení a vývoj sportovce. Proto pomáháme našim týmům tím, že vytvoříme pozitivní kulturu v rámci týmů. V rámci přednášky budou představeny praktické tipy a příklady ze zkušeností z práce s týmy v různých sportech. Bude diskutováno zavádění pravidel pro bezpečné prostředí, ve kterém se mohou sportovci rozvíjet a růst. Autor bude také hovořit o identitě týmu a identifikaci hráče. Dále také popíše, jak je možné pomáhat hráčům porozumět různým rolím a učit se, jak být dobrým spoluhráčem.
Oliver Stoll 14:00 – 14:40 Kolektivní stanovování cílů ve sportovním týmu – teorie a aplikace
Zlepšení týmové koheze (soudržnosti) je jedním z nejdůležitějších úkolů před zahájením nové sezóny. Koheze se skládá z koheze úkolové a koheze sociální. Úkolová koheze odkazuje na míru, do jaké členové skupiny spolupracují na dosažení společných cílů, například k získání konkrétní hry. Sociální koheze odráží míru, do jaké se členové mají rádi a do jaké se vzájemně ovlivňují. Je dobře známo, že především úkolová koheze koreluje s výkonem v týmu. Proto jsme vyvinuli metodu, která optimalizuje soudržnost v týmech pomocí nástroje kolektivního stanovování cílů. Ten je založen hlavně na hraní rolí, za které zodpovídá a superviduje ho sportovní psycholog. Na konferenci bude tato metoda představena na příkladech z hokeje a házené.
coffeebreak 14:40 – 15:10
Jörg Wetzel 15:10 – 15:50 Budování soudržnosti a kolektivní sebeúčinnosti (collective-efficacy) v rámci týmu
Příspěvek pojednává o aplikované práci a intervenci v rámci různých týmů a různých sportů. Jak připravit sportovce, kteří mají několik let do velké události, jako jsou mistrovství světa a olympijské hry? Od individuálních sportů, jako je střelba, přes malé týmové sporty, jako je curling, až po velké týmové sporty, jako je fotbal nebo lední hokej: Kdo je tým? Jaký typ práce v jaké skupině či v týmu a v jeho okolí je účinný? Příklady týkající se úspěšných faktorů budování týmu, např.: Vize týmu, přijetí rolí v týmu, efektivní komunikace, vystupování z komfortní zóny, využívání obrazů a metafor, sdílení / diskuse o konfliktech a budování vedení/leadershipu.
Vincent Rödel 15:50 – 16:30 Vytváření vlastní kultury a rozvíjení vlastní mise
Jedním z cílů vytváření “nových” nastavení pro komunikaci a učení se je přivést členy týmu z jejich komfortních zón – je to pozvánka na experiment, který má nastartovat nový zážitek. Sportovci dostávají šanci ukázat svůj potenciál, učí se dávat a přijímat různé zpětné vazby a vytvářet vlastní kulturu. Některé prezentované metody byly využity při práci s fotbalovým klubem Energie Cottbus, který se v loňském roce dostal z 4. divize do 3. Bundesligy.
coffeebreak16:30 – 17:00
Karina Andersen Aas 17:00 – 17:40 Přístup založený na silných stránkách využívaný k budování vysoce výkonných týmů
Silné stránky jsou často považovány za přirozené schopnosti jednotlivců, které umožňují dosáhnout optimálního fungování a výkonu sportovce. Tým, ve kterém členové navzájem vnímají a využívají své silné stránky, bude mít konkurenční výhodu. Identifikace silných stránek, jejich využití a rozvoj jsou proto důležitým nástrojem při rozvoji týmu a dosažení špičkového kvalitního výkonu. V rámci přednášky se účastníci seznámí s metodami pro zjištění silných stránek u sportovců a také s tím, jak silné stránky jednotlivce ovlivňují chování a komunikaci. Dále účastníci poznají metody, jak optimalizovat silné stránky týmu za účelem dosažení společných cílů. Tento přístup založený na silných stránkách poskytuje sportovcům a trenérům pochopení toho, proč a jak efektivněji spolupracovat ve sportovním týmu.
Ukončení konference 17:40 – 18:00
Závěrečné slovo k 1. dni konference.

8.12.2019

Jiří Welsch, Jan a Petr Štochlovi10:00 – 11:00
Diskuse s bývalými profesionálními hráči basketbalu a házené na téma Využití psychologie sportu v profi týmu.
coffeebreak11:00 – 11:30
Veronika Baláková, Tomáš Gurský11:30 – 12:10 (NE)existence dlouhodobé práce s týmem v Čechách a na Slovensku?
Dva zástupci Asociace psychologů sportu ČR a Slovenska představí při 100 letém výročí založení ČSR příspěvek, který popisuje pohledy na využívání pozice sportovního psychologa u týmů na klubové i reprezentační úrovni a také důvody, proč tyto služby nejsou využívány dlouhodobě. Autoři budou prezentovat své zkušenosti s prací s nejrůznějšími týmy, upozorní na možná úskalí a popíšou techniky a postupy vhodné pro práci s týmem.
oběd12:10 –13:30
Jiří Dostal13:30 – 14:10 Prokletí průměru
Systém kondiční přípravy v týmových sportech je téma diskutované z mnoha stran. Pokud se podíváme na přípravu typických týmů, tak jde stále o centralizovaný přístup bez ohledu individuální variabilitu hráčů. Strategickým cílem je zlepšení průměrného výkonu. Tento přístup však popírá základní interindividuální variabilitu fyziologických profilů jednotlivých sportovců. Důvodů je celá řada, nicméně ten základní je ve filosofii vertikální přípravy týmu s nízkým přenosem zodpovědnosti na hráče. Výsledkem je rychle rostoucí skupina hráčů, kteří doslova tajně vyhledávají individuální kondiční trenéry, se kterými pak pracují na zlepšení jejích individuálního výkonu. Na druhou stranu typicky individuální sporty, kde je kulturně individuální příprava základem, jsou vystaveny zevnímu stresu vyplývajícího z ekonomických tlaků a komercionalizace. V závodním sportu vrcholové úrovně jsou ukázkou nové formy týmových soutěží. V cyklistice je standardem, že celý tým pracuje na jednoho leadera. V nižších soutěžích a v hobby sportu se více a více uplatňují sociální skupiny. Pokud nejde o vrcholový sport, ale o výkonnostní či hobby, tak lze tento trend hodnotit jako přínosný. Problémem však je rostoucí vliv těchto aktivit na profesionální sport v individuálních disciplínách. Výsledkem je opět strategie průměru, na jejímž konci je paradoxně opět útěk některých jedinců k tajné individuální přípravě. Z hlediska fyziologie sportu je individualizovaná příprava pro profesionální sport nutností, ať již pro týmový nebo individuální sport. Jakkoliv lze rozumět různým argumentům o nutnosti týmové přípravy, tak z hlediska základních pravidel fyziologické adaptace na trénink jde o systematicky nesprávný přístup, který se dříve nebo později negativně projeví na výsledku.
Peter Dolobáč14:10 – 14:50 Leadership po Slovensky
Týmy potřebují lídry více než sůl. Především v rozhodujících momentech sezóny. Jejich výchova a práce s nimi je v podmínkách nejen Slovenska, ale i celé střední Evropy spíše intuitivní, chaotická a málo odborná. V příspěvku budou poskytnuty zkušenosti s přípravou a vedením lídrů, s přenesením úkolů ze strany trenérů, s konceptem asistenta kapitána ve sportech, kde tato pozice oficiálně neexistuje, i s konceptem dvou lídrů v jednom týmu.
coffeebreak 14:50 – 15:20
David Čáp15:20 – 16:00 Týmový duch a šikana – jde to dohromady?
Může být šikana jednotlivce přítomna ve sportovním týmu nebo je to protimluv? Co může trenér dělat proto, aby se v týmu cítili všichni bezpečně? A v čem se potkává společný cíl, vnější nepřítel a vnitřní nepřítel? Autor příspěvku nepopírá smysl sportovního týmu vyhrávat, pouze chce zmínit pohled na roli jednotlivce. Chce poukázat na rizika v komunikaci trenéra s týmem, na jeho práci s motivací, kritikou a oceněním. Stejně tak na postup řešení situace, pokud v týmu opravdu dochází k ubližování jednotlivci.
Eva Höschlová, Rudolf Kubík16:00 – 16:40 Rozvoj spolupráce (nejen) sportovních týmů pomocí metody Sociomapování
Sociomapování je metoda umožňující analyzovat a zobrazit vzájemné vztahy v týmech, skupinách i celých organizacích. V kombinaci s vhodnými intervenčními technikami pomáhá v dnešní době již stovkám týmů v České republice i v zahraničí fungovat efektivněji a s vyšší spokojeností všech jejich členů. Nejdéle s touto metodou pracují manažerské týmy a týmy operující v extrémních podmínkách (armáda, simulace kosmických letů, atd.). Čím dál častěji se ale Sociomapování dostává také do dalších sfér aplikace. Naše přednáška kromě samotné metody, sdílení zkušeností při rozvoji týmů a best practice postupů přinese také kazuistiku dlouhodobé práce s basketbalovým týmem (1.liga muži) a představí možné zjištěné souvislosti mezi týmovou spoluprací a skupinovou výkonností.
Ukončení konference 16:40 – 17:00
Závěrečné slovo k 2. dni konference, poděkování, rozloučení.

Místo

Místo: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM),
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4,
objekt A (budova akutního příjmu), 5. patro,
Kongresové centrum

Konferenční poplatek

Základní konferenční poplatek (platí pouze pro ČR)1700,-
Zvýhodněný konferenční poplatek pro studenty v prezenční formě* (platí pouze pro ČR)1200,-
Zvýhodněný konferenční poplatek pro členy APS1200,-
Zahraniční účastníci**74€

*doklad o studiu zašle student emailem            
**platbu pošlete jako europlatbu, náklady SHA

Již neplaťte, kapacita konference je naplněna!

Registrace

Registrace byla ukončena, kapacita konference byla naplněna.